چارشنبې, وری ۹, ۱۴۰۲
 
Watch all videos from this show on

دیړه

دوهم پړاو -اتلسمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - اووه لسم برخه

دیړه

دوهم پړاو - څوارلسم برخه

دیړه

دوهم پړاو - دیارلسمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - دولسمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - یوولسمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - لسمه برخه

دیړه

دوهم پړاو - نهمه برخه

دیړه

ځانګری دېره - له آریانا سعید سره

دیړه

دوهم پړاو - اتمه برخه
Video Collection: 
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو -اتلسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - اووه لسم برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - څوارلسم برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - دیارلسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - دولسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - یوولسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - لسمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - نهمه برخه
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
ځانګری دېره - له آریانا سعید سره
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهم پړاو - اتمه برخه