چارشنبې, وری ۹, ۱۴۰۲
 

د لوی اختر ځانګری خپرونی

دوهمه برخه

د لوی اختر ځانګری خپرونی

اوله برخه

د لوی اختر ځانګری خپرونی

د خوشحالی شپه

د لوی اختر ځانګری خپرونی

لمر او ستوری

د لوی اختر ځانګری خپرونی

اختر له نجیبی سره - دریمه برخه

د لوی اختر ځانګری خپرونی

اختر له نجیبی سره - دوهمه برخه

د لوی اختر ځانګری خپرونی

اختر له نجیبی سره - لومړی برخه

د لوی اختر ځانګری خپرونی

د نغمو شور - دوهمه برخه

د لوی اختر ځانګری خپرونی

د نغمو شور - لومړی برخه

د لوی اختر ځانګری خپرونی

دریمه برخه
Video Collection: 
Youtube Title: 
Episode 02
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوهمه برخه
Youtube Title: 
Episode 01
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
اوله برخه
Youtube Title: 
De Khushali Shpa
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
د خوشحالی شپه
Youtube Title: 
Lemar Aw Stori
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
لمر او ستوری
Youtube Title: 
Akhtar La Najiba Sara - Ep.03
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
اختر له نجیبی سره - دریمه برخه
Youtube Title: 
Akhtar La Najiba Sara - Ep.02
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
اختر له نجیبی سره - دوهمه برخه
Youtube Title: 
Akhtar La Najiba Sara - Ep.01
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
اختر له نجیبی سره - لومړی برخه
Youtube Title: 
De Naghmo Shor - Ep.02
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
د نغمو شور - دوهمه برخه
Youtube Title: 
De Naghmo Shor - Ep.01
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
د نغمو شور - لومړی برخه
Youtube Title: 
Episode 03
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دریمه برخه