دوشنبې, سلواغه ۱۰, ۱۴۰۱
 

د رڼا لار

یوسل پنځه لسمه برخه

د رڼا لار

یوسل نهمه برخه

د رڼا لار

یوسل اتمه برخه

د رڼا لار

یوسل اوومه برخه

د رڼا لار

یوسل شپږ مه برخه

د رڼا لار

پنځه سل او یومه برخه

د رڼا لار

څلور سل او یومه برخه

د رڼا لار

دری سل او یومه برخه

د رڼا لار

دوه سل او یومه برخه

د رڼا لار

يو سل او یومه برخه
Video Collection: 
Youtube Title: 
Episode 115
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
یوسل پنځه لسمه برخه
Youtube Title: 
Episode 109
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
یوسل نهمه برخه
Youtube Title: 
Episode 108
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
یوسل اتمه برخه
Youtube Title: 
Episode 107
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
یوسل اوومه برخه
Youtube Title: 
Episode 106
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
یوسل شپږ مه برخه
Youtube Title: 
Episode 105
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
پنځه سل او یومه برخه
Youtube Title: 
Episode 104
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
څلور سل او یومه برخه
Youtube Title: 
Episode 103
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دری سل او یومه برخه
Youtube Title: 
Episode 102
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
دوه سل او یومه برخه
Youtube Title: 
Episode 101
Thumbnail: 
Youtube Title - Dari: 
يو سل او یومه برخه